Brak danych

Gazeta codzienna

Sztuka. Kultura. Nauka.

* * *

Merkuriusz Polski dzieje wszystkiego świata w sobie zamykający dla informacji pospolitej. Od 3 stycznia 1661.
Brak danych
Brak danych
2020-04-25
Czy będzie "Rail Carpatia"?

 

W sprawie połączenia kolejowego między największymi miastami ściany wschodniej, tj. Rzeszowem, Lublinem a Białymstokiem.

List do redakcji: 
Szanowny Panie, 
w odpowiedzi na wniosek, który wpłynął do Ministerstwa Infrastruktury pocztą elektroniczną w dniu 15 maja 2019 r., w sprawie ustanowienia połączenia kolejowego biegnącego wzdłuż wschodniej granicy Polski, a mianowicie z Przemyśla do Kowna przez: Jarosław, Muninę, Lubaczów, Hrebenne, Zawadę, Krasnystaw, Świdnik, obwodnicę Lublina, Lublin Zadębie, Lubartów, Parczew, Łuków, obwodnicę Siedlec, Mordy, Czeremchę, Hajnówkę, Białystok i Suwałki, zasięgnięciu opinii Spółki PKP Intercity S.A. (dalej: PKP IC), uprzejmie informuję co następuje. Zaproponowana trasa przebiega przez linie kolejowe o łącznej długości 850 km. Większości odcinków przedmiotowej linii to odcinki niezelektryfikowane, w związku z czym na całej długości trasy pociąg musiałby być obsługiwany przez lokomotywę spalinową. Z uwagi na deficyt lokomotyw spalinowych w parku taborowym PKP IC uruchomienie takiego połączenia w chwili obecnej nie jest możliwe. Jednocześnie należy podkreślić, że część linii z zaproponowanej trasy nie została ujęta w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 9 października 2012 r. w sprawie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w zakresie sieci komunikacyjnej w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 874), tzw. „Planie Transportowym”. 
Ponadto informuję, że ww. trasa przebiegu pociągu wymaga wymiany czoła na stacji Munina, a w celu wjazdu na terytorium Litwy konieczna byłaby także wymiana lokomotywy w Suwałkach. Co więcej, na odcinku Munina – Zwierzyniec Towarowy - dopuszczone jest kursowanie jedynie pociągów sezonowych. Jednocześnie pragnę zwrócić uwagę, że zaproponowana trasa połączenia kolejowego zakłada pomijanie największych generatorów ruchu na jej przebiegu, tj. Lublina i Siedlec. Sugerowane skierowanie pociągów liniami 561 i 520 spowoduje skrócenie czasu przejazdu w relacji bezpośredniej, ale będzie mieć negatywny wpływ na frekwencję w przedmiotowych relacjach pociągów. W przypadku skierowania pociągu na trasę z obsługą Lublina i Siedlec, operacje manewrowe (zmiany czoła, lokomotywy) musiałyby być dokonywane między innymi na stacjach zlokalizowanych w Muninie, Lublinie, Siedlcach i Suwałkach. Sam czas na operacje manewrowe wyniósłby 80 minut. 
Łączny czas przejazdu pociągu (z uwzględnieniem czasów manewrów) wynosiłby ok. 15 godzin, co jest czasem nieatrakcyjnym dla uruchomienia takiego połączenia. Pociąg jechałby także na odcinkach o zdegradowanej infrastrukturze, w szczególności na odcinku Munina – Zwierzyniec – Rejowiec, gdzie parametry linii miejscami dopuszczają maksymalną prędkość 30 km/h, na pozostałych odcinkach do 70 km/h. Z uzyskanych informacji od PKP IC wynika, że Spółka ma w planach obsługę tzw. Magistrali Wschodniej. W obecnej chwili w ramach rozkładu jazdy 2019/2020 zostały złożone przez PKP IC do Zarządcy Infrastruktury – Spółki PKP PLK S.A. – wnioski o uruchomienie bezpośrednich połączeń między największymi miastami ściany wschodniej, tj. Rzeszowem, Lublinem a Białymstokiem. Planowana trasa kursowania tych pociągów ma zapewnić najkrótszy czas przejazdu, tj. przez Tarnobrzeg, Stalową Wolę, Kraśnik, Łuków, Siedlce i Czeremchę. Uprzejmie proszę o przyjęcie powyższych informacji. 
Z poważaniem, 
Dokument podpisany elektronicznie przez: Zastępca Dyrektora Jakub Kapturzak
--
rzeszowska.pl
 
Redakcja: Dol. Ziel. 24a, Ziel Góra
2020-04-27
Pytania- pociągi przyspieszone
Panie redaktorze,
w imieniu Zbigniewa Kozaka, zastępcy dyrektora departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego przekazuję poniżej odpowiedź:

Studium Wykonalności dla projektu pn. "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej PKA" nie zakłada uruchomienia w okresie trwałości projektu kursów przyspieszonych, kolidują one z ideą połączeń aglomeracyjnych.

Z poważaniem,

Daniel Kozik
Biuro Prasowe
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
From: Adam Fularz 
Sent: Friday, September 9, 2022 12:20 PM
To: biuroprasowe
Subject: Pytanie o pociągi typu przyspieszonego w agl. podkarpackiej

do UMWP
Pytanie o pociągi typu przyspieszonego w agl. podkarpackiej Drodzy Państwo,

- czy UMWP- czy urzędnicy planują prowadzenie kategorii pociągów Ekspress Regionalny w aglomeracji rzeszowskiej w perspektywie najbliższych 5 lat?
Pzdr
Adam


Ekspresem do pracy

Za Odrą i Nysą Łużycką kolejnym filarem przemian na kolei, obok zwiększania liczby połączeń, było postawienie na kompleksową ofertę szybkich połączeń ponadlokalnych. W 1994 r. koleje niemieckie Deutsche Bahn wprowadziły nową kategorię pociągów: Regional-Express (RE).
Wprowadzenie do sieci kolejowej szybkich połączeń regionalnych pod wyraźną i dziś już bardzo mocno rozpoznawalną marką Regional-Express miało na celu skrócenie długości przejazdu na trasach regionalnych w newralgicznym czasie, gdy w zachodniej części Niemiec istniała już imponująca sieć autostrad, indywidualny transport samochodowy był w rozkwicie, zaś na terenie byłego NRD po zjednoczeniu kraju rozbudowa sieci drogowej wkraczała w decydującą fazę i samochód stawał się powszechnym dobrem.

Połączenia przyspieszone, rozpoczynając funkcjonowanie pod marką Regional-Express, zmieniły w połowie lat 90. filozofię obsługi niemieckich linii regionalnych, która wcześniej, jak do dzisiaj ma to miejsce w Polsce, opierała się na pociągach zatrzymujących się na wszystkich napotkanych stacjach i przystankach, co uniemożliwiało kolei zaoferowanie długości podróży konkurencyjnej wobec samochodów mknących po sieci bezpłatnych autostrad, coraz głębiej penetrującej republikę federalną. Założeniem połączeń Regional-Express było zapewnienie pasażerom bezpośredniego dojazdu z miast na peryferiach danego regionu do samego centrum metropolii – z liczbą postojów ograniczoną tylko do większych miejscowości. Nie mniej ważne było założenie, że pociągi Regional-Express mają stanowić rozwinięcie istniejącej oferty przewozowej, a więc nie mogą wyprzeć dotychczas kursujących, często zatrzymujących się pociągów lokalnych, skutkowałoby to bowiem ograniczeniem dostępu do kolei dla pasażerów z mniejszych przystanków. Pociągi Regional-Express miały ponadto zaspokajać zróżnicowane potrzeby mobilności, a więc zgodnie z rozkładem cyklicznym kursować regularnie od rana do wieczora – co 1–2 godziny. Ważną zasadą funkcjonowania Regional-Express jest obowiązywanie w nich taryfy typowej dla połączeń regionalnych – bez żadnych dopłat.

Z czasem zmodyfikowano podejście do trasowania połączeń Regional-Express i zaczęto coraz częściej sięgać po rozwiązanie hybrydowe. Na wybranym odcinku pociąg RE zatrzymuje się na wszystkich napotkanych stacjach i przystankach (obejmując na tym odcinku także funkcję pociągu lokalnego), by następnie kolejną część swojej trasy pokonać z minimalną liczbą postojów. Dzięki temu mieszkańcy wielu wsi oraz małych miasteczek, rozsianych również po peryferiach niemieckich landów, uzyskali szybkie i bezpośrednie połączenia z centrami największych metropolii.

Jako pierwsze z dziesiątek połączeń Regional-Express, kursujących dziś na terenie całych Niemiec, uruchomiona została przed 20 laty linia RE na 253-kilometrowej trasie Magdeburg – Brandenburg nad Hawelą – Poczdam – Berlin – Frankfurt nad Odrą – Eisenhüttenstadt. Połączenie zapewniło mieszkańcom brandenburskich miast i miasteczek możliwość bezpośredniego dojazdu do dworców Zoologischer Garten, Friedrichstrasse czy Alexanderplatz, położonych w samym centrum Berlina. Według danych podawanych przez „Allianz pro Schiene” w 1994 r. z pociągów linii RE1 korzystało dziennie 8,7 tys. pasażerów. Do
2013 r. dobowa liczba podróżujących pociągami RE kursującymi między Magdeburgiem a Eisenhüttenstadt wzrosła do 49 tys.

Wynoszący prawie 500% wzrost przewozów w przypadku linii RE1 pokazuje, że pasażerowie chętnie przesiadają się do pociągów. Pod warunkiem, że kolej zapewni atrakcyjną, ale także stabilną ofertę, pozbawioną ciągłych komunikatów o „skróceniu relacji”, „zawieszeniu pociągu” czy „ograniczeniu terminów kursowania”. Ewentualny brak stabilności, który w przypadku linii RE1 miał jednak miejsce, może wyrażać się co najwyżej w uruchomieniu dodatkowych pociągów dogęszczających częstotliwość w godzinach szczytu (z 60 do 30 minut) czy w wydłużeniu kursowania na godziny późnowieczorne, a nawet nocne.


wg http://nowyobywatel.pl/2015/11/24/pociag-do-pasazera/

Odpowiedzi dotychczasowe:


Panie Adamie,

jak Pan zapewne wie (podkreślamy to w wielu naszych przekazach), o kształcie rozkładu jazdy decydują organizatorzy połączeń kolejowych, czyli samorządy wojewódzkie. Już teraz w naszej ofercie znajdują się przyspieszone pociągi REGIO, które zatrzymują się tylko na najważniejszych stacjach. Wiele z tych połączeń ma charakter weekendowy; a godziny kursowania pociągów są dopasowane do potrzeb uczniów, studentów oraz osób pracujących z dala od miejsca zamieszkania. W sezonie letnim uruchamiamy także przyspieszone pociągi do miejscowości wypoczynkowych. Pociągi przyspieszone, które w innych krajach nazywane są ekspresami regionalnymi, stanowią uzupełnienie naszej oferty przewozowej. Przykładowe relacje:
- "Bieszczadzki Żaczek" z Rzeszowa do Komańczy przez Jasło, Krosno, Sanok,
- "Niedźwiadek" z Przemyśla do Rzeszowa przez Jarosław, Łańcut,
--


________________________________

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów, skr. pocztowa 17
(...)
Moja riposta:
 Proponowane połączenia przyspieszone mają dużo dalszy zasięg niż tylko obszar ścisłej aglomeracji i nie stanowią elementu żadnej kolei aglomeracyjnej, jest to ewidentna pomyłka i błąd podstawowy. Nie o to chodziło wnioskującemu, proszę o poinformowanie autora odpowiedzi iż tego typu połączenia funkcjonują poza systemami połączęń aglomeracyjnych i je jedynie uzupełniają. Na dowód dodaję link do schematu sieci połączeń w okolicy przygranicznej (do mojego miasta dojeżdża linia RB91 z owego schematu):
(...)

Panie redaktorze,

poniżej przesyłam odpowiedź zastępcy dyrektora departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego UMWP:

 

 

Szanowny Panie Redaktorze

Jestem  autorem odpowiedzi na Pana pytanie „ czy UMWP- czy urzędnicy planują prowadzenie kategorii pociągów Ekspress Regionalny w aglomeracji rzeszowskiej w perspektywie najbliższych 5 lat?” i nadal podtrzymuję tą odpowiedź. W ramach aglomeracji rzeszowskiej nie przewiduje się uruchamiania pociągów typu express. Realizacja projektu kolei aglomeracyjnej nie przewiduje tego typu pociągów. Natomiast w zakresie kolei regionalnych funkcjonują dwa pociągi o charakterze przyspieszonym, gdzie pociąg do Medzilaborec jest mocno krytykowany za brak dostępności z przystanków na których się nie zatrzymuje. Stąd też z racji odległości, czasu przejazdu i specyficznej urbanizacji nie przewiduje się uruchamiania tego typu pociągów w najbliższym czasie.

 

(..)

odpowiedzi zebrał:

        Adam Fularz, manager Radiotelewizji

        RTVP OPÉRA www.opera.rtvp.pl

        Prezes Zarządu, WIECZORNA.PL SP Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra
2020-04-27
List do UM- kolej do Portu Lotniczego w Rzeszowie

pytałem w UM o linię kolei- bocznicę do  lotniska:

Urząd Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów.

Kancelaria Ogólna ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów.

Szanowni Państwo, 

Redakcja kilka lat temu poruszyła temat kradzieży torowisk na jakich miała kursować proponowana przed wielu laty kolejka podmiejska. Czy można wiedzieć- co się stało z torowiskiem, bocznicą do portu lotniczego? Redakcja kilka lat temu przygotowała materiał o kradzieży szyn i podkładów na terenie miasta Rzeszowa, opisywaliśmy kradzieże torowisk np. bocznicy na lotnisko. Dołączam animację z tego materiału.

Pozdrawiam,
Adam

---------- Forwarded message ---------
From: Gernand Artur <Artur.Gernand na erzeszow.pl>
Date: Wed, Oct 5, 2022 at 1:05 PM
Subject: Torowisko port lotniczy
To: telewizjaoperaAdam Fularz

Manager Radiotelewizji

 

Szanowny Panie

W odpowiedzi na pytanie przesłane do Urzędu Miasta Rzeszowa informuję, że bocznica kolejowa prowadząca do portu lotniczego Rzeszów – Jasionka, o którą Pan pyta, znajdowała się  poza granicami miasta. W związku z tym Urząd Miasta Rzeszowa nie ma wiedzy na temat losów tych torów.

 

Pozdrawiam

 

 

Artur Gernand

 

Kancelaria Prezydenta

Urząd Miasta Rzeszowa

Adam Fularz
--
rzeszowska.pl
 
Redakcja: Dol. Ziel. 24a, Ziel Góra
Brak danych
Formularz zawiera błędy
{"news":"news","company-skill":"company-skill","slider":"slider","menu":"menu","submenu":"submenu","language":"language","cookie":"cookie","logo":"logo","header":"header","separator":"separator","footer":"footer"}